Algemene voorwaarden

Behorend bij de website Leven op gevoel

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website Leven op gevoel (www.levenopgevoel.nl) en elke vorm van overeenkomst, al dan niet via deze site, tussen de Klant en

info@tidesoftime.nl of info@levenopgevoel.nl

hierna te noemen ‘Tides of Time’.

Deel 1 – Gebruik van de website

In dit gedeelte van de algemene voorwaarden wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website aan u wordt aangeboden. Door deze website te bezoeken, geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Blijf levenopgevoel.nl niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Persoonsgegevens en cookies

Door het gebruik van deze website stemt u ook in met het gebruik en verwerken van persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies zoals vermeldt in het privacybeleid.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tides of Time is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tides of Time.

Hyperlinks naar de inhoud van deze site:

Iedereen kan naar (onderdelen van) deze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zolang de link: (a) duidelijk weergeeft aan de bezoeker een link te zijn naar deze website; (b) op geen enkele manier misleidend is; (c) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; (d) geen negatieve gevolgen heeft voor deze website, zijn eigenaar of bezoekers; en (e) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo van Leven op gevoel of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken.

We behouden ons het recht voor om te verzoeken alle links of een bepaalde link naar deze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar deze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Informatie

Tides of Time streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.levenopgevoel.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tides of Time is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Tides of Time heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Tides of Time aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks verwezen wordt, als eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Deze website biedt geen medisch advies. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan gebruikt worden naast een medisch traject, maar is nooit bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd het advies van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of behandeling, negeer nooit professioneel medisch advies en stel het zoeken naar dit advies nooit uit naar aanleiding van iets wat u op deze website leest.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

U erkent dat u vrijwillig deelneemt aan het gebruik van deze website en dat u als enige en persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw keuzes, acties en resultaten, nu en in de toekomst. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van gebruik, of niet-gebruik, van enige informatie die op of via deze website wordt verstrekt, en u stemt ermee in uw eigen oordeel en gepaste zorgvuldigheid te gebruiken voordat u enig idee, suggestie, aanbeveling o.i.d. van deze website of zijn eigenaar implementeert in uw leven, relaties, gezin of bedrijf. Het vertrouwen op of gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

Geen garanties

In verband met persoonlijke ontwikkeling kan een rol van deze website en zijn eigenaar zijn om u te ondersteunen en bij te staan ​​bij het bereiken van uw eigen doelen. Verkregen resultaten van ieder individu zijn echter afhankelijk van vele factoren zoals zijn of haar unieke achtergrond, eigen inzet, motivatie, doorzettingsvermogen, toewijding, verlangen, acties en tal van andere factoren. De eigenaar van deze website kan niet voorspellen of garanderen dat u een bepaald resultaat zult bereiken. Ook op energetisch vlak zijn resultaten afhankelijk van vele factoren. U gaat er volledig mee akkoord dat er geen garanties zijn met betrekking tot de specifieke uitkomst of resultaten die u kunt verwachten bij het gebruik van de informatie die u op of via deze website ontvangt.

Beperking van aansprakelijkheid

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord dat de eigenaar niet aansprakelijk is voor schade of problemen die kan/kunnen ontstaan door het gebruik van of het vertrouwen op informatie, producten of materialen die u aanvraagt of ontvangt via of op deze website, ongeacht of deze schade directe, indirecte, speciale, incidentele, billijke of gevolgschade betreft. Dit geldt voor u en alle andere individuen, bedrijven of entiteiten. Tevens is dit van toepassing op schade die kan voortkomen uit handelingen of nalatigheid van de eigenaar of van anderen die namens de eigenaar betrokken zijn bij het leveren van inhoud op deze website. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen zoals ongelukken, vertragingen, verwondingen, verlies, overlijden, winstderving, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, onjuiste toepassing van informatie, lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen, of enige andere vorm van verlies of schade.

E-mail

Tides of Time garandeert niet dat e-mails die aan Tides of Time worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Tides of Time te corresponderen, accepteert u dit risico.

Prijzen Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tides of Time te mogen claimen of te veronderstellen.

Deel 2 – De levering van diensten of producten

Dit onderdeel van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, inschrijvingen, aanmeldingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Tides of Time. Tides of Time en de klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken. Tevens sluiten zij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van andere(n) uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Tides of Time hanteert prijzen in euro’s, exclusief BTW. BTW hoeft niet voldaan te worden in verband met een vrijstelling in het Franse belastingstelsel: TVA non applicable – article 293 B du CGI. Tides of Time mag de prijzen van de diensten en producten op zijn website(s) en in andere uitingen altijd wijzigen.

Tides of Time mag de prijzen van abonnementen elke maand wijzigen. Elke prijsaanpassing zal worden meegedeeld aan de klant voorafgaand aan de ingang er van. De klant mag de overeenkomst opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging ervan.

Betalingen en betalingstermijn

Tides of Time biedt zowel diensten waarbij betaling vooraf gevraagd wordt als diensten die achteraf betaald kunnen worden. Betaling achteraf dient binnen 7 dagen na levering van de dienst te zijn voldaan. De betalingstermijnen die Tides of Time hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Tides of Time aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

Gevolgen van te late betaling

Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Tides of Time de wettelijke boete van 12% per jaar in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien een Forfaitaire vergoeding voor incassokosten bij betaling na de vervaldag voldoen van 40 euro. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Tides of Time zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Tides of Time op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Tides of Time, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Herroepingsrecht/Bedenktijd

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt o.a. niet wanneer:

 • een overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten
 • een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen
 • een overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot:
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
  • goederenvervoer,
  • autoverhuurdiensten,
  • catering
  • vrijetijdsbesteding,

indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

De bedenktijd van 14 dagen, begint: zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen. Gebruikmaken van het herroepingsrecht is mogelijk via het sturen van een e-mailbericht aan een van de eerder genoemde e-mailadressen.

Informatie

Tijdens de activiteiten of diensten kan en zal geen medisch advies worden gegeven. De informatie die wordt verstrekt is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan gebruikt worden naast een medisch traject, maar is nooit bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De Klant wordt aangeraden altijd het advies van een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener te vragen bij vragen over een medische aandoening of behandeling, nooit professioneel medisch advies te negeren en het zoeken naar dit advies nooit uit te stellen naar aanleiding van informatie verstrekt tijdens een activiteit of dienst.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De Klant erkent dat hij/zij vrijwillig deelneemt aan de activiteit of dienst en dat hij/zij als enige en persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn/haar keuzes, beslissingen, acties en resultaten, nu en in de toekomst. De Klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van gebruik, of niet-gebruik, van enige informatie die verstrekt wordt tijdens een activiteit of dienst, en stemt ermee in zijn/haar eigen oordeel en gepaste zorgvuldigheid te gebruiken voordat hij/zij enig idee, suggestie, aanbeveling o.i.d. implementeert in zijn/haar leven, relaties, gezin of bedrijf. Het vertrouwen op of gebruik van de informatie is op eigen risico.

Garantie

Wanneer de Klant en Tides of Time een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Tides of Time enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

In verband met persoonlijke ontwikkeling kan een rol van de activiteitenleider of dienstverlener zijn om de Klant te ondersteunen en bij te staan ​​bij het bereiken van zijn/haar eigen doelen. Verkregen resultaten van ieder individu zijn echter afhankelijk van vele factoren zoals zijn of haar unieke achtergrond, eigen inzet, motivatie, doorzettingsvermogen, toewijding, verlangen, acties en tal van andere factoren. De activiteitenleider of dienstverlener kan niet voorspellen of garanderen dat de Klant een bepaald resultaat zal bereiken. Ook op energetisch vlak zijn resultaten afhankelijk van vele factoren. De Klant gaat er volledig mee akkoord dat er geen garanties zijn met betrekking tot de specifieke uitkomst of resultaten die hij/zij kan verwachten bij handelingen die zijn verricht of het gebruik van de informatie die is verstrekt tijdens een activiteit of dienst.

Beperking van aansprakelijkheid

Door deel te nemen aan een activiteit, gaat de Klant akkoord dat Tides of Time en/of de activiteitenleider niet aansprakelijk is/zijn voor schade of problemen die kan/kunnen ontstaan door het gebruik van of het vertrouwen op informatie, producten of materialen die tijdens of n.a.v. de activiteit ontvangen wordt/worden, ongeacht of deze schade directe, indirecte, speciale, incidentele, billijke of gevolgschade betreft. Dit geldt voor de Klant en alle andere individuen, bedrijven of entiteiten. Tevens is dit van toepassing op schade die kan voortkomen uit handelingen of nalatigheid van Tides of Time en/of de activiteitenleider of van anderen die namens de eigenaar betrokken zijn bij de activiteit. Tides of Time en/of de activiteitenleider aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen zoals ongelukken, vertragingen, verwondingen, verlies, overlijden, winstderving, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, onjuiste toepassing van informatie, lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen, of enige andere vorm van verlies of schade.

Uitvoering van de overeenkomst

Tides of Time voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit en mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt op het afgesproken moment of in overleg, eventueel met betaling vooraf. De klant moet zelf zorgen voor tijdige (online) aanwezigheid voor uitvoering van de overeenkomst. Bij afwezigheid van de klant op het moment van uitvoering van de overeenkomst, zonder voorafgaand onderling overleg, blijft de klant verplicht de afgesproken prijs te betalen en komt niet in aanmerking voor restitutie. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Tides of Time de overeenkomst aanpassen.

Duur overeenkomst dienst

De overeenkomst tussen Tides of Time  en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom

Tides of Time behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tides of Time aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken. Wanneer de Klant de voorwaarde over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Tides of Time voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen van € 1000. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van dit bedrag betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt. De Klant moet deze boete betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. Tides of Time mag naast deze boete ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Vrijwaring

De Klant vrijwaart Tides of Time tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Tides of Time geleverde producten en/of diensten.

Klachten

De Klant moet een door Tides of Time geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Tides of Time daarvan op de hoogte stellen binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Tides of Time hierop gepast kan reageren. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Tides of Time. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Tides of Time andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken. Tides of Time zal de ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tides of Time binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Klant de klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL). De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Tides of Time. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Tides of Time ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Aansprakelijkheid

Tides of Time is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Wanneer Tides of Time aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst. Tides of Time is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. Wanneer Tides of Time aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Tides of Time vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Ontbinding

De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Tides of Time toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. Is de nakoming van de verplichtingen door Tides of Time nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Tides of Time in verzuim is. Tides of Time mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Tides of Time kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Overmacht

Een tekortkoming van Tides of Time kan door de Klant niet aan Tides of Time worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. Hieronder valt onder meer ook: een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp, wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen, stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen, computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Tides of Time 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Tides of Time kan nakomen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Tides of Time de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. Tides of Time hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Tides of Time hiervan voordeel heeft.

Overgang van rechten

De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Tides of Time aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Tides of Time.

Deel 3 Aanvullende algemene voorwaarden behorend bij specifieke activiteiten/overeenkomsten

Groepscursus introductiecursus

De volgende voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen de Klant en Tides of Time met betrekking tot de activiteit: Groepscursus introductiecursus. Deze voorwaarden zijn steeds geldig tenzij vooraf anders afgesproken.

De cursus

De online groepscursus is één van de varianten van de introductiecursus. De groepscursus vindt plaats op afstand via Zoom. De cursus bestaat uit 6 lessen, die tussen de 1 en 2 uur duren met de mogelijkheid tot verlenging van de duur. In onderling overleg kunnen data, tijden en duur aangepast worden als zowel Tides of Time als de Klant hier schriftelijk (evt. digitaal) mee akkoord gaan.

Inloggegevens

Online inloggegevens worden door Tides of Time aan de Klant medegedeeld na inschrijving, voor de start van de cursus.

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk door middel van het inschrijfformulier of eventueel via e-mail. Door inschrijving gaat de Klant de verplichting aan het inschrijfgeld (bedrag voor de eerste les) te voldoen en geeft de Klant aan (online) aanwezig te willen zijn bij de 6 cursuslessen en het resterende cursusgeld uiterlijk na afloop van de eerste cursusles te voldoen.

Annulering

Annulering door de Klant met volledige restitutie is kosteloos mogelijk tot 7 dagen voor de start van de cursus, daarna blijft de Klant, bij annulering het inschrijfgeld (bedrag voor de eerste les) verschuldigd. Annuleren is mogelijk door het sturen van een e-mail naar een van de eerder genoemde e-mailadressen.

Tides of Time kan tot 7 dagen voor de start de cursus annuleren en zal de Klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mailbericht. Indien binnen 7 dagen voor de start van de cursus blijkt dat de cursus, om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden, zal Tides of Time in overleg met de Klant zoeken naar een oplossing.

Bij annulering met restitutie zullen reeds betaalde bedragen behorend bij de geannuleerde cursus zo snel mogelijk volledig of gedeeltelijk geretourneerd worden, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het annuleringsbericht, via dezelfde betaalmethode als die de Klant gebruikt heeft bij de betaling ervan.

Vrijblijvende eerste les

De Klant kan deelnemen aan de eerste cursusles zonder verplicht deel te hoeven nemen aan de volledige cursus. Mocht de Klant na afloop van de eerste les besluiten te stoppen met de cursus, dan volstaat het sturen van een e-mail bericht ter afmelding en is betaling van het resterende cursusgeld niet meer nodig. De klant blijft wel het inschrijfgeld (bedrag van de eerste cursusles) verschuldigd.

Korting

Kortingsaanvraag is uitsluitend schriftelijk mogelijk via e-mail. Mededelingen over toekenning of afwijzing van een kortingsaanvraag vinden ook via e-mail plaats.

Betaling

Betaling van het inschrijfgeld vindt plaats als onderdeel van het inschrijfformulier en is daarmee voorwaarde voor inschrijving, ook is het mogelijk direct het bedrag van het totale cursusgeld te voldoen. Betaling van het overige cursusgeld (bij betaling van enkel het inschrijfgeld bij aanmelding) is op elk moment mogelijk via de speciale betaalpagina, maar uiterlijk voor de start van de tweede cursusles. In alle gevallen kan gekozen worden uit de volgende betaalmethodes: iDeal, Bancontact, Credit card of overschrijving.

Bedenktijd

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten is niet geldig bij inschrijving voor de cursus omdat er sprake is van een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij een duidelijke datum en tijd wordt afgesproken. Wel kan de Klant tot 7 dagen voor de start van de cursus gebruik maken van kosteloze annulering. Annuleren is mogelijk door het sturen van een e-mail naar een van de eerder genoemde e-mailadressen.

Geleide meditatie

De volgende voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen de Klant en Tides of Time met betrekking tot de activiteit: Geleide meditatie. Deze voorwaarden zijn steeds geldig tenzij vooraf anders afgesproken.

De geleide meditatie

De geleide meditatie vindt 1 keer per maand plaats op een avond en duurt ongeveer 2 uur met de mogelijkheid tot verlenging van de duur. Deze meditaties zijn open voor iedereen en bestaan uit twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit een energetische schoning op afstand, zonder direct contact. Het tweede deel is de gezamenlijke geleide meditatie via Zoom.

Inloggegevens

Online inloggegevens worden door Tides of Time aan de Klant medegedeeld na inschrijving, voor de start van de geleide meditatie.

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk door middel van het inschrijfformulier of eventueel via e-mail. Door inschrijving gaat de Klant de verplichting aan de kosten behorend bij de activiteit te voldoen en geeft de Klant aan (online) aanwezig te willen zijn bij de geleide meditatie waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven.

Annulering

Annulering door de Klant met volledige restitutie is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor de start van de geleide meditatie, daarna blijft de Klant bij annulering € 7,50 administratiekosten verschuldigd. Annuleren door de Klant is mogelijk door het sturen van een e-mail naar een van de eerder genoemde e-mailadressen. Bij afwezigheid op het afgesproken moment zonder annuleringsbericht, blijft de Klant het totale bedrag voor de activiteit verschuldigd.

Tides of Time kan tot 24 uur voor de start de geleide meditatie annuleren en zal de Klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mailbericht. Indien binnen 24 uur voor de start van de geleide meditatie blijkt dat de geleide meditatie, om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden, zal Tides of Time in overleg met de Klant zoeken naar een oplossing. Bij annulering door Tides of Time, heeft de Klant recht op volledige restitutie van betaalde bedragen behorend bij de geannuleerde activiteit.

Bij annulering ontvangt de Klant het betaalde bedrag volledig of gedeeltelijk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, terug via dezelfde betaalmethode als die hij/zij gebruikt heeft bij de betaling.

Korting

Kortingsaanvraag is uitsluitend schriftelijk mogelijk via e-mail. Mededelingen over toekenning of afwijzing van een kortingsaanvraag vinden ook via e-mail plaats.

Betaling

Betaling van de kosten voor de geleide meditatie vindt plaats als onderdeel van het inschrijfformulier en is daarmee voorwaarde voor inschrijving. Als betaalmethodes kan gekozen worden uit:  iDeal, Bancontact, Credit card of overschrijving.

Bedenktijd

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten is niet geldig bij inschrijving voor de geleide meditatie omdat er sprake is van een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij een duidelijke datum en tijd wordt afgesproken. Wel kan de Klant tot 24 uur voor de start van de geleide meditatie gebruik maken van kosteloze annulering. Annuleren is mogelijk door het sturen van een e-mail naar een van de eerder genoemde e-mailadressen.

Schoningsavond

De volgende voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen de Klant en Tides of Time met betrekking tot de activiteit: Schoningsavond. Deze voorwaarden zijn steeds geldig tenzij vooraf anders afgesproken.

De schoningsavond

De schoningsavonden vinden meerdere keren per maand plaats op een avond. De duur van de avonden is afhankelijk van het aantal deelnemers met een maximum van 2,5 uur. De schoningsavonden zijn door iedereen te volgen en bestaan uit twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit een algemene energetisch schoning op afstand, zonder direct contact. Het tweede deel is een gezamenlijke Zoomsessie waarin op meer specifieke schoningsvragen ingegaan kan worden.

Inloggegevens

Online inloggegevens worden door Tides of Time aan de Klant medegedeeld na inschrijving, voor de start van de schoningsavond.

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk door middel van het inschrijfformulier of eventueel via e-mail. Door inschrijving gaat de Klant de verplichting aan de kosten behorend bij de activiteit te voldoen en geeft de Klant aan energetisch geschoond te willen worden tijdens de schoningsavond waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven. Tevens krijgt de Klant door inschrijving de mogelijk deel te nemen aan de online groepssessie via Zoom behorend bij de schoningsavond waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven.

Annulering

Annulering door de Klant met volledige restitutie is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor de start van de schoningsavond, daarna blijft de Klant bij annulering € 7,50 administratiekosten verschuldigd. Annuleren door de Klant is mogelijk door het sturen van een e-mail naar een van de eerder genoemde e-mailadressen. Aanwezigheid bij de groepssessie is optioneel, de Klant kan er ook voor kiezen enkel op afstand geschoond te worden. Bij afwezigheid tijdens de groepssessie zonder annuleringsbericht, blijft de Klant daarom het totale bedrag voor de activiteit verschuldigd.

Tides of Time kan tot 24 uur voor de start de schoningsavond annuleren en zal de Klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mailbericht. Indien binnen 24 uur voor de start van de schoningsavond blijkt dat de schoningsavond, om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden, zal Tides of Time in overleg met de Klant zoeken naar een oplossing. Bij annulering door Tides of Time, heeft de Klant recht op volledige restitutie van betaalde bedragen behorend bij de geannuleerde activiteit.

Bij annulering ontvangt de Klant het betaalde bedrag volledig of gedeeltelijk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, terug via dezelfde betaalmethode als die hij/zij gebruikt heeft bij de betaling.

Kennismakingskorting

Een eenmalige kennismakingskorting, is beschikbaar voor iedereen die zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Na aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt de Klant een eenmalig te gebruiken kortingscode, te gebruiken binnen een maand na uitgifte. Door deze kortingscode in te vullen op het inschrijfformulier wordt de korting automatisch toegepast.

Korting

Overige kortingsaanvraag is uitsluitend schriftelijk mogelijk via e-mail. Mededelingen over toekenning of afwijzing van een kortingsaanvraag vinden ook via e-mail plaats.

Betaling

Betaling van de kosten voor de schoningsavond vindt plaats als onderdeel van het inschrijfformulier en is daarmee voorwaarde voor inschrijving. Als betaalmethodes kan gekozen worden uit:  iDeal, Bancontact, Credit card of overschrijving.

Bedenktijd

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten is niet geldig bij inschrijving voor de schoningsavond omdat er sprake is van een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij een duidelijke datum en tijd wordt afgesproken. Wel kan de Klant tot 24 uur voor de start van de schoningsavond gebruik maken van kosteloze annulering. Annuleren is mogelijk door het sturen van een e-mail naar een van de eerder genoemde e-mailadressen.

Ter herinnering

Ook tijdens de schoningsavonden zijn de eerder genoemde voorwaarden geldig over informatie, persoonlijke verantwoordelijkheid en garantie. Een beknopt overzicht:

 • geen medisch advies of behandeling
 • neem voor medische vragen contact op met een arts
 • iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes
 • geen garantie met betrekking tot resultaten

Telefonische consulten

De volgende voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen de Klant en Tides of Time met betrekking tot de activiteit: Telefonisch consult. Deze voorwaarden zijn steeds geldig tenzij vooraf anders afgesproken.

Het telefonisch consult

Het telefonisch consult vindt plaats op afstand via telefoon, waarbij de Klant gebeld wordt rond het afgesproken tijdstip op het telefoonnummer dat door de klant verstrekt is. Door vertraging of het uitlopen van voorgaande consulten, kan de start van het consult later dan afgesproken aanvangen. Bij vertraging van meer dan een half uur, zal de Klant via e-mail op de hoogte gesteld worden en kan in onderling overleg de afspraak op een later tijdstip als nog gehouden worden of verplaatst of geannuleerd worden. Voor elk telefonisch consult wordt een half uur gereserveerd, maar kortere of langere duur is mogelijk. Indien een consult korter duurt dan het gereserveerde half uur heeft de klant geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Indien een consult langer duurt dan het gereserveerde half uur, is de klant niet verplicht meer te betalen, maar indien gewenst door de Klant is dit wel mogelijk, via het speciale betaalformulier.

Afspraak maken

Het maken van een afspraak kan via de online agenda of eventueel via e-mail. Door het maken van een afspraak gaat de Klant de verplichting aan telefonisch bereikbaar te zijn op de afgesproken datum en tijd en tot het betalen van de kosten van het consult.

Annulering

Annulering door de klant is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor het consult, daarna is de Klant bij annulering of afwezigheid op het afgesproken moment, de kosten voor het consult verschuldigd, ook als het consult niet plaatsvindt. Bij tijdige annulering vervalt de verplichting bereikbaar te zijn en het betalen van de kosten van het consult. Annuleren is mogelijk via de link die de Klant via e-mail ontvangt. Mocht de Klant bij annulering reeds betaald hebben voor het geannuleerde consult, dient hij/zij voor restitutie van dit bedrag, hiervan melding te maken bij Tides of Time door middel van een e-mailbericht aan een van de eerdergenoemde e-mailadressen.

Tides of Time kan tot 24 uur voor de start van het consult, het consult annuleren en zal de Klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mailbericht. Indien binnen 24 uur voor de start van het consult blijkt dat het consult, om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden, zal Tides of Time in overleg met de Klant zoeken naar een oplossing.

Bij tijdige annulering door de klant en bij elke annulering door Tides of Time zullen eventuele reeds betaalde bedragen behorend bij het geannuleerde consult zo snel mogelijk geretourneerd worden, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het annuleringsbericht, via dezelfde betaalmethode als die hij/zij gebruikt heeft bij de betaling.

Korting

Kortingsaanvraag is uitsluitend schriftelijk mogelijk via e-mail. Mededelingen over toekenning of afwijzing van een kortingsaanvraag vinden ook via e-mail plaats.

Betaling

Betaling van het consult vindt in principe na afloop van het consult plaats, maar is op elk moment mogelijk via de speciale betaalpagina. Betaling achteraf dient binnen 7 dagen na levering van de dienst te zijn voldaan. De Betaling is mogelijk met iDeal, Bancontact, Credit card of overschrijving.

Bedenktijd

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten vervalt zodra het telefonisch consult heeft plaatsgevonden (indien dit binnen de 14 dagen is). Tot 24 uur voor de start van het telefonisch consult kan de Klant gebruik maken van kosteloze annulering. Annuleren is mogelijk via de link die de Klant via e-mail ontvangt.

Ter herinnering

Ook bij de telefonische consulten zijn de eerder genoemde voorwaarden geldig over informatie, persoonlijke verantwoordelijkheid en garantie. Een beknopt overzicht:

 • geen medisch advies of behandeling
 • neem voor medische vragen contact op met een arts
 • iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes
 • geen garantie met betrekking tot resultaten

Consulten per e-mail

De volgende voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen de Klant en Tides of Time met betrekking tot de activiteit: Consult per e-mail. Deze voorwaarden zijn steeds geldig tenzij vooraf anders afgesproken.

Het consult per e-mail

Het consult vindt plaats op afstand, waarna de Klant via e-mail meer uitleg krijgt. Per consult zal Tides of Time maximaal 30 minuten besteden. Indien niet alle vragen of wensen van de klant in deze tijd behandeld kunnen worden, zal hiervan melding gemaakt worden bij de klant en zal een vervolg consult geadviseerd worden, zodat openstaande vragen en of wensen als nog aan de orde kunnen komen.

Consult aanvragen

Een consult starten is mogelijk door middel van het invullen van het consultformulier op de website voor een consult via e-mail. Door invullen en het digitaal versturen van het formulier gaat de Klant de verplichting aan tot het betalen van de kosten van het consult na de uitvoering hiervan.

Annulering

Annulering door de klant is kosteloos mogelijk zolang nog niet gestart is met uitvoering van het consult. Annuleren is mogelijk door het sturen van een e-mailbericht aan een van de eerder genoemde e-mailadressen. Mocht de Klant bij annulering reeds betaald hebben voor het geannuleerde consult, dient hij/zij voor restitutie van dit bedrag, hiervan melding te maken bij Tides of Time door middel van een e-mailbericht aan een van de eerdergenoemde e-mailadressen.

Ook Tides of Time kan op elk moment het consult annuleren zolang nog niet gestart is met uitvoering van het consult en zal de Klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mailbericht, eventuele reeds betaalde bedragen behorend bij het door Tides of Time geannuleerde consult zullen zo snel mogelijk geretourneerd worden, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het annuleringsbericht, via dezelfde betaalmethode als die hij/zij gebruikt heeft bij de betaling.

Betaling

Betaling van het consult vindt in principe na afloop van het consult plaats, maar is op elk moment mogelijk via de speciale betaalpagina. Betaling achteraf dient binnen 7 dagen na levering van de dienst te zijn voldaan. De Betaling is mogelijk met iDeal, Bancontact, Credit card of overschrijving.

Korting

Eventuele kortingsaanvragen zijn uitsluitend schriftelijk mogelijk via e-mail. Mededelingen over toekenning of afwijzing van een kortingsaanvraag vinden ook via e-mail plaats.

Bedenktijd

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten vervalt als het consult plaatsvindt binnen deze bedenktijd. Door via het consultformulier expliciete toestemming te geven voor het uitvoeren van het consult binnen de bedenktijd, stemt de Klant ermee in dat de gebruikelijke annuleringsmogelijkheid gedurende deze periode niet van toepassing is. In een dergelijk geval is de Klant verplicht de overeengekomen vergoeding voor het consult te betalen, ongeacht de beslissing om de dienst te behouden of te annuleren. Deze regeling wordt uitdrukkelijk vastgelegd via het consultformulier, waar de Klant de mogelijkheid heeft toestemming te verlenen voor het laten doorgaan van het consult binnen de bedenktijd.

Ter herinnering

Ook bij een consult per e-mail zijn de eerder genoemde voorwaarden geldig over informatie, persoonlijke verantwoordelijkheid en garantie. Een beknopt overzicht:

 • geen medisch advies of behandeling
 • neem voor medische vragen contact op met een arts
 • iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes
 • geen garantie met betrekking tot resultaten

Voordeelabonnement

De volgende voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen de Klant en Tides of Time met betrekking tot het voordeelabonnement. Deze voorwaarden zijn steeds geldig tenzij vooraf anders afgesproken.

Het abonnement

Het abonnement is bedoeld voor de Klant die elke maand aan de terugkerende activiteiten wenst deel te nemen. Voor een vast bedrag per maand heeft de Klant elke maand recht op deelname aan 1 workshop, 2 regeneraties en 2 regeneraties met gezamenlijke meditatie. Indien er in een bepaalde maand een derde regeneratie wordt gehouden, kan ook hieraan kosteloos deelgenomen worden.

Abonnementsgeld

Het abonnementsgeld wordt vastgesteld voor inschrijving voor het abonnement. Tides of Time mag de prijzen van abonnementen elke maand wijzigen. Elke prijsaanpassing zal worden meegedeeld aan de klant uiterlijk een maand voorafgaand aan de ingang er van. De klant mag de overeenkomst opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging ervan.

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk via het speciale inschrijfformulier voor het voordeelabonnement. Als onderdeel van de inschrijving wordt een eenmalige betaling van 1 euro gevraagd om de automatische betaling te kunnen starten.

Betaling

Bij inschrijving is een eenmalige betaling van 1 euro verplicht, deze vindt plaats tijdens het inschrijfproces en is daarmee voorwaarde voor inschrijving. Daarna wordt het abonnementsgeld aan het begin van elke maand automatisch afgeschreven. De Klant geeft hiervoor toestemming tijdens inschrijving en het voldoen van het eenmalige bedrag.

Opzegging

De Klant of Tides of Time kan de overeenkomst steeds voor de 15e van de maand opzeggen, waarbij de opzegging met ingang van de nieuwe maand in gaat. Opzeggen gedurende de maand met restitutie van (een gedeelte van) het abonnementsgeld is niet mogelijk. Opzeggen door de Klant is mogelijk door het sturen van een e-mailbericht naar een van de eerder genoemde e-mailadressen. Tides of Time zal de klant ook via e-mail op de hoogte brengen in het geval van opzegging.

Geen deelname

Als de Klant zelf besluit niet deel te nemen aan een activiteit behorend bij het abonnement, heeft de Klant in principe geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het abonnementsgeld. Indien er sprake is van overmacht, zoals bijvoorbeeld ziekte of andere onvoorziene situatie, is het in bepaalde gevallen wel mogelijk restitutie aan te vragen. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Voor de regeneraties is geen restitutie mogelijk. Ook indien de Klant zelf niet actief deelneemt zal de Klant energetisch geschoond worden.
 • De regeneratie met gezamenlijke meditatie wordt, bij afwezigheid met geldige reden, gezien als regeneratie, waarbij de Klant, ook als de Klant zelf niet actief deelneemt, energetisch geschoond zal worden. Gedeeltelijke restitutie is in dat geval mogelijk voor een bedrag van: € 13,00 per gemiste meditatie.
 • Voor een gemiste workshop is restitutie mogelijk van: € 66,50.

Restitutie aanvragen is mogelijk door het sturen van een e-mailbericht naar een van de eerder genoemde e-mailadressen.

Verplaatsing of annulering van een activiteit

Indien een activiteit, behorend bij het voordeelabonnement, verplaatst wordt en de Klant hierdoor niet in de gelegenheid is deel te nemen, kan de Klant dit aangeven en zal de Klant gedeeltelijke restitutie van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangen. Dit zelfde geldt bij annulering van een activiteit. Bij een dergelijke restitutie gelden de volgende voorwaarden:

 • Regeneratie: Indien het een maand betreft waarin er meer dan 2 regeneraties plaatsvinden en er slechts 1 verplaatst of geannuleerd wordt, is restitutie niet mogelijk. In de overige gevallen kan de Klant bij verplaatsing zelf aangeven of hij/zij, ondanks dat hij/zij zelf niet actief deelneemt, toch geschoond wilt worden. In dat geval is een restitutie niet mogelijk. Maar, de Klant kan ook afzien van de schoning, in dat geval is een restitutie van € 25,00 mogelijk. Deze zelfde restitutie geldt bij annulering van de regeneratie.
 • Regeneratie en meditatie: Bij verplaatsing van de activiteit kan de Klant zelf aangeven of hij/zij in zijn geheel niet wenst deel te nemen, dit geeft de Klant recht op een restitutie van € 38,00, of dat hij/zij wel energetisch geschoond wilt worden als onderdeel van de regeneratie, maar niet deel neemt aan de gezamenlijke meditatie, waarbij een restitutie hoort van € 13,00. Bij annulering geldt ook het restitutiebedrag van € 38,00.
 • Workshop: Zowel bij het niet deel kunnen nemen door verplaatsing als bij annulering heeft de Klant recht op een restitutie van: € 66,50.

Deel 4 – Algemene bepalingen

Wijzigingen

Tides of Time mag deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag  Tides of Time altijd doorvoeren. Ingrijpende wijzigingen zal Tides of Time zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. Mochten de algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Tides of Time bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Laatste update van deze algemene voorwaarden: 11-03-2024